Chat with us, powered by LiveChat

Uppdaterad kommentar med anledning av tidigare uppgifter i medierna

Förra veckans uppgifter i medierna, främst i SVT Nyheter samt efterföljande i lokalpress runt om i landet, gav bilden av ett företag hotat av likvidation. Inget kan vara mer felaktigt. LäkarLeasing är ett företag med såväl mycket god ekonomi som starka finanser.

Jag upprepar därför att det inte finns några som helst problem i bolagets finanser som kan eller kommer att påverka våra åtaganden gentemot våra kunder, samarbetspartners, konsulter eller personal.

Korrekt, däremot, är att årsredovisningar av olika anledningar har försenats och jag har därför full förståelse för den reaktion och oro som spred sig efter publiceringarna. Desto mer glädjande är att av LäkarLeasings cirka 500 kunder är det inte en enda som har fryst beställningar. Det visar att vi trots det inträffade fortsatt åtnjuter ett grundmurat förtroende.

Naturligtvis drar vi lärdomar av det som har skett. Tillsammans med KPMG hoppas vi finna samarbetsformer för att förbättra våra administrativa rutiner.

LäkarLeasing är Sveriges största och ledande bemanningsföretag inom svensk sjukvård. Och ska så förbli.

LäkarLeasing har meddelat följande fakta till SVT:s journalister:

  • LäkarLeasing har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 6 procent 2014-2016. Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 12,8 Mkr, enligt föreliggande men av årsstämman ännu inte antagna årsredovisning. Tillväxt och finansiell utveckling under första halvåret i år har varit fortsatt positiv.
  • LäkarLeasing har en stark finansiell ställning. Bolaget hade vid årsskiftet ett eget kapital om 59 Mkr och en soliditet på cirka 58 procent, en förbättring jämfört föregående år och en stark ställning för ett tjänsteproducerande företag av LäkarLeasings typ.
  • LäkarLeasing anmälde den 17 aug 2017 att auktoriserad revisor Jens Roland Brehme vid Allegretto Revision utsetts till ny revisor för LäkarLeasing, efter att Mathias Lötborn, KPMG, frånträtt uppdraget.
  • Bytet av revisor har gjort att årsstämma och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse har försenats. Den nye revisorn har meddelat att han kommer att avge revisionsberättelse senast den 15 september. Därmed kommer också ordinarie årsstämma att kunna hållas.
  • Den tidigare revisorn gjorde en omfattande granskning av bolaget, utan anmärkningar på räkenskaperna. Revisorn presenterade även ett utkast till revisionsberättelse. Olika syn hos revisorn och bolagets huvudägare om värderingen av en kapitalförsäkring, som inte på något sätt påverkar bolagets ekonomi, ledde till ett byte av revisor.
  • LäkarLeasing har vuxit snabbt och de interna administrativa rutinerna har inte alla gånger hängt med i utvecklingen. Vid övergången till koncernredovisning uppstod problem vilket gjorde att årsredovisningen för 2015 blev kraftigt försenad. Ekonomiavdelningen har sedan dess förstärkts och KPMG har genom sin genomlysning bidragit till förbättrade rutiner i bolaget. Det är beklagligt att även årets årsredovisning blir försenad. Vi och vår nye revisor arbetar skyndsamt för att så snabbt som möjligt fastställa årsredovisningen och revisionsberättelsen och skicka den till Bolagsverket. Det är dock rimligt att ge den nye revisorn tid för att bilda sig en egen uppfattning.
  • LäkarLeasing hade vid utgången av 2016 inga långfristiga skulder. Vid utgången av 2015 uppgick de till 1,7 Mkr av en balansomslutning på 102 Mkr. De kortfristiga skulderna är av normal omfattning. Kreditvärdighetsintyg från Creditsafe daterat den 19 augusti 2017 visar att bolaget har en ”god kreditvärdighet”.

Vänligen,
Roger Jakobsson, styrelseledamot
LäkarLeasing Sverige AB