Chat with us, powered by LiveChat

Information om coronaviruset

(Uppdaterad 30 juli)

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera dig om vad det innebär för dig som konsult via LäkarLeasing och dess koncernbolag. LäkarLeasing följer hur situationen utvecklar sig och korrigerar kontinuerligt beredskapen utifrån vad myndigheter och regering beslutar. Nedan återfinns svar på några vanligt ställda frågor relaterade till coronaviruset. Observera att en viss fördröjning i behandlingen av nya direktiv kan förekomma p.g.a. hög arbetsbelastning. 

Vad ska jag tänka på inför/under mitt uppdrag?

 • Följ direktiv från myndigheterna.
 • Kontakta verksamheten i god tid före uppdragsstart för att planera kommande tjänstgöring. Följ alltid direktiv som ges av verksamheten/arbetsplatsen.
 • Ta inga onödiga risker när du reser. Läs mer om reserekommendationer längre ner.
 • Informera din handläggare om du tror att du har blivit exponerad för smitta eller har frågor rörande ditt uppdrag. Informera oss även om coronarelaterade avvikelser som uppstår på uppdrag via oss.

Måste jag testa mig för coronaviruset inför/under mitt uppdrag?

Testning sker alltid utefter lokala och regionala riktlinjer men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som uppvisar symptom ska testas för att utreda om det finns en pågående infektion. Vid misstanke om smitta, läs mer på 1177 vårdguiden för direktiv kring provtagningar eller ring den vårdcentral du är listad hos.

Hur länge måste jag stanna hemma om jag testats positiv för covid-19?

 • Du som har/haft en konstaterad infektion ska stanna hemma i sju dagar efter insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Om du är/varit symptomfri gäller sju dagar efter positivt prov.
 • Om du har har/haft mera uttalade symtom och vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. 
 • Om du tillhör gruppen som är/varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Obs. Även efter tillfrisknande kan kvarstående rethosta/torrhosta samt nedsatt lukt- och smaksinne förekomma.

Vad gör jag om jag är del av en riskgrupp?

Kontakta din handläggare och informera om din situation. Tillsammans med dig och verksamheten diskuterar vi dina förutsättningar och vad som kan göras för att säkerställa att du har en god arbetsmiljö. Vi arbetar alltid för att du ska kunna slutföra dina uppdrag enligt plan med så goda förutsättningar som möjligt. Om vi tillsammans med dig och verksamheten bedömer att fortsatt arbete utsätter dig för onödiga risker kan beslut om avbokning tas. Längre ned på sidan hittar du mer information om riskgrupper.

Kan jag omdisponeras till annan avdelning/verksamhet?

Merparten av de vårdgivare vi bemannar hos har rätt att omdisponera personal vid behov för att säkerställa hög patientsäkerhet och vårdkvalitet. Detta innebär att du i dessa fall kan få arbeta på en annan avdelning eller verksamhet inom din kompetens under hela eller delar av ditt uppdrag. Om detta sker arbetar vi alltid för att säkerställa att du arbetar under samma villkor som du skulle ha gjort på ditt ordinarie uppdrag. I och med coronaviruset kan detta behöva tillämpas, det går inte att förutse i förväg utan vi antar alltid att du kommer att arbeta precis som planerat. Din handläggare informerar dig om något skulle ändras.

Vad gör jag om jag känner mig sjuk?

Du sjukanmäler dig som vanligt till både verksamhet och din handläggare. Är det utanför kontorstider ringer du till vår jourtelefon på tel. 08-120 666 00. Tänk på att följa de senaste råden från Folkhälsomyndigheten kring vilka symptom som kan vara relaterade till coronaviruset. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.

Är jag försäkrad?

Du som löntagare omfattas av LäkarLeasings arbetsskadeförsäkring (TFA) via AFA. Försäkringsbolaget har gått ut med följande information: 

Räknas covid-19-smitta som arbetsskada? Ja, nu kan covid-19 prövas som arbetsskada. Dock återstår förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter innan det i praktiken går att söka ersättning.
 

Det är du själv som måste rapportera in arbetsskador till AFA. Vid frågor och bedömning för just dig hänvisar vi till AFA. Du kan ringa AFA:s kundcenter på 0771-88 00 99 vardagar kl. 08-17.

Vad gäller om mitt uppdrag avbokas eller avbryts p.g.a. coronaviruset?

Om arbetsmöjligheten eller behovet ändras på den verksamhet du skulle ha arbetat på försöker vi alltid att hitta ett nytt uppdrag till dig. Om du avbokas för att du själv är smittad av coronaviruset måste du bli frisk innan du kan ge dig ut på nytt uppdrag. 

Vad händer om jag blir smittad av coronaviruset och sätts i karantän?

Om du blivit bekräftat smittad av coronaviruset under ett pågående uppdrag ber vi dig snarast möjligt kontakta din handläggare. Vi hjälper dig på bästa sätt möjligt utifrån rådande situation, vart du är placerad samt övriga omständigheter såsom hur boende- och karantänform ser ut m.m. 

Vad gäller kring karensavdrag?

Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information gällande det slopade karensavdraget och vad som gäller för dig.

Vad gäller kring smittbärarpenning?

Du kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte får arbeta på grund av att du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom (t.ex. coronaviruset). Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information om detta samt att du kontaktar din handläggare i ärendet.

Vad gör jag om jag känner mig orolig?

Du kan alltid kontakta din handläggare för att diskutera vad som gör dig orolig i förhållande till ditt uppdrag via oss. Det finns även flera informationssidor och stödlinjer listade på bl.a. Folkhälsomyndighetens hemsida som kan vara till hjälp.

Information om coronaviruset  
Informationen nedan är hämtad från myndigheter och regering.

Hur smittar coronaviruset och vad är symptomen?

 • Smitta sker i första hand genom kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller pratar och överförs till slemhinna i ögon, näsa eller. Viruset kan även överföras via förorenade ytor vilket kallas för indirekt kontaktsmitta. Det är ännu inte klarlagt hur länge viruset överlever på ytor och föremål men man kan inte utesluta att smitta kan ske även via föremål.
 • Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och de symptom som rapporterats är framför allt feber, hosta, andningsbesvär, snuva nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk. Det är även ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.
 • Inkubationstiden är 2–14 dagar, det innebär att det kan ta 2–14 dagar innan man uppvisar symptom efter smitta men de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. 

Hur kan jag skydda mig själv och andra?

På dina uppdrag via oss får du information om säkerhetsåtgärder/riktlinjer och skyddsutrustning på verksamheten där du arbetar. Generella råd är:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom som t.ex. halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymptom.
 • Avstå från att resa med kollektivtrafiken. Avstå icke-nödvändiga resor.
 • Håll avstånd från andra både inomhus och utomhus på platser där människor samlas. T.ex. butiker, träningslokaler och väntrum.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang så som fester, bröllop, dop och kalas.

Vilka riskgrupper finns?

Vissa grupper kan få svårare symptom vid smitta, t.ex. lunginflammation och andningsbesvär. Risken för att bli allvarligt sjuk ökar med åldern, risken är störst för de som är 80 år eller äldre. Även andra sjukdomar ökar risken för svårare symptom. Vidare har även män dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka. Nedan listas vissa sjukdomar som förutom stigande ålder kan öka risken ytterligare, ju högre upp på listan desto större riskökning:

 • Organtransplantation.
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare.
 • Neurologiska sjukdomar (t.ex. MS, Parkinson, Myastenia gravis).
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma).
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad).
 • Aktuell cancerbehandling.
 • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad).
 • Stroke/demens.
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling.
 • Leversjukdom.
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Hjärt- och kärlsjukdom.

Enbart högt blodtryck ser inte ut att öka risken alls och finns därför inte längre med på listan.

I dagsläget finns det inget som tyder på att graviditet i sig innebär en särskild risk för att bli allvarligt sjuk men i kombination med riskfaktorer som t.ex. fetma, högt blodtryck eller diabetes ökar risken för allvarlig sjukdom. Gravida rekommenderas att vara extra försiktiga från v. 36 då luftvägsinfektioner i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och innebära risker för den gravida kvinnan. 

Vad gäller kring resor?

Från 13 juni kan symptomfria personer resa inom Sverige men bör hålla avstånd till andra och undvika trängsel. Sjuka bör inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Övriga färdmedel så som tunnelbana, spårvagnar etc. där det inte går att boka sittplats bör undvikas. 

Från slutet av juni och framåt har UD successivt hävt flertalet reseavrådan som nu omfattar: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Ungern, San Marino, Monaco, Vatikanstaten, Andorra, Polen, Tyskland, Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien. För övriga länder inom EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke-nödvändiga resor till och med 12 augusti, för övriga länder gäller avrådan till 31 augusti. För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande om inga ändringar sker i varje specifikt fall.

Från 19 mars till 31 augusti gäller ett tillfälligt förbud mot icke-nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet omfattar inte hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen. Från den 4 juli lättas restriktionerna och fler personer har rätt att resa in i Sverige än tidigare, mer information finns på regeringens hemsida.

Var kan jag hitta mer information?

För generell information, rekommendationer och uppmaningar:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se

Vid specifika frågor:

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar svar på dina frågor på ovanstående hemsidor.

För sjukvårdsrådgivning:

Ring 1177 vårdguiden endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning.